AI model
Sassbot ✓ v1.4

Sassbot ✓ v1.4

3
2.2k

It’s only sassy! 😡 Original Sassbot (check out my other apps!)

Sassbot ✓ v1.4
Sassbot ✓ v1.4

Bruh what do you want 💀